Voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 sa vykonajú v jeden deň. Konať sa budú v sobotu od 7. do 20. hodiny. Termín konania dňa 6. júna 2022 vyhlásil predseda Národnej rady SR na sobotu  29. október 2022.

Všetky informácie pre voličov, kandidátov, politické strany, ako aj o volebnej kampani, financovaní a organizačno-technickom zabezpečení volieb 

nájdete na týchto stránkach.

      

        Predstavenstvo PD “Šarišan“ Svinia v súlade s článkom XVI. odstavec 3 Stanov družstva zvoláva riadnu členskú schôdzu členov družstva na 21. júna 2022 / t.j.  utorok/ o 9.30 hod. na Strednej odbornej škole technickej, Volgogradská 1, Prešov./ na začiatku sídliska III. pri Obchodnej akadémii/.

Organizačné pokyny:

Prezentácia sa uskutoční od 8.30 hod. do 9.30 hod.

Vzhľadom na to, že Vaša účasť je na rokovaní povinná, v prípade neúčasti prosíme poslať prostredníctvom priloženého vzoru plnomocenstva za seba náhradu, keďže zastupovanie člena družstva je možné po predložení plnomocenstva pri prezentácii, v súlade s uznesením členskej schôdze.

V čase konania riadnej členskej schôdze sa prosím Vás riaďte aktuálnymi epidemiologickými opatreniami. Ďakujeme.

Zabezpečenie dopravy do Prešova:

8.15 hod. – Kojatická Dolina, Kojatice, Svinia

8.15 hod. – Lažany, Župčany

Doprava autobusom je zabezpečená aj po ukončení členskej schôdze.

Medzinárodný deň detí (skratka MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje každoročne 1. Na Slovensku (a v niektorých ďalších krajinách bývalého sovietskeho bloku) sa slávi od roku 1952.

Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve, v Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Nie je úplne jasné, prečo práve 1. jún bol vybraný ako MDD. Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách.

Prvý jún sa uchytil obzvlášť v komunistických krajinách, kvôli čomu vznikla mylná domnienka, že MDD bol komunistický vynález. Avšak Deň detí sa napríklad v USA oslavoval prvýkrát už v roku 1925, a to v San Franciscu.