Pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci

Okliesnenia a odstránenia stromov

v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením

Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať porasty v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bez lesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.

V prípade, že porasty prerastú výšku 3 m, je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich okliesnenie prípadne odstránenie.

Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

V Ý Z V A
Mesto Prešov na základe ustanovenia § 14 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), touto cestou upozorňuje vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov na výskyt inváznych druhov rastlín a povinnosť ich odstraňovania zo svojho pozemku v zmysle § 3 ods. 2 zákona.
Vlastník alebo správca pozemku sú povinní za podmienok a spôsobom, ktoré ustanoví ministerstvo vykonávacím predpisom, odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu; ak je pozemok v užívaní inej osoby, ako je vlastník alebo správca pozemku, tieto povinnosti má užívateľ pozemku.
Zoznam inváznych druhov a spôsoby ich odstraňovania sú uvedené na webovej stránke Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky presnejšie na: www.invaznedruhy.sopsr.sk
Za nesplnenie povinnosti podľa § 3 zákona sa vlastník, správca a užívateľ pozemku dopúšťa priestupku (§ 20 ods. 1 písm. b) zákona) alebo správneho deliktu (§ 21 ods. 1 písm. b) zákona).
Za priestupok môže inšpekcia alebo okresný úrad uložiť pokutu do 900 eur. Za správny delikt inšpekcia alebo okresný úrad môže uložiť pokutu do 15 000 eur.