Výzva na odstránenie inváznych rastlín z pozemkov

V Ý Z V A
Mesto Prešov na základe ustanovenia § 14 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), touto cestou upozorňuje vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov na výskyt inváznych druhov rastlín a povinnosť ich odstraňovania zo svojho pozemku v zmysle § 3 ods. 2 zákona.
Vlastník alebo správca pozemku sú povinní za podmienok a spôsobom, ktoré ustanoví ministerstvo vykonávacím predpisom, odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu; ak je pozemok v užívaní inej osoby, ako je vlastník alebo správca pozemku, tieto povinnosti má užívateľ pozemku.
Zoznam inváznych druhov a spôsoby ich odstraňovania sú uvedené na webovej stránke Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky presnejšie na: www.invaznedruhy.sopsr.sk
Za nesplnenie povinnosti podľa § 3 zákona sa vlastník, správca a užívateľ pozemku dopúšťa priestupku (§ 20 ods. 1 písm. b) zákona) alebo správneho deliktu (§ 21 ods. 1 písm. b) zákona).
Za priestupok môže inšpekcia alebo okresný úrad uložiť pokutu do 900 eur. Za správny delikt inšpekcia alebo okresný úrad môže uložiť pokutu do 15 000 eur.