Demografia
  • Počet obyvateľov k 31.12.2015 spolu 179
  • Predproduktívny vek (0-14) spolu 36
  • Produktívny vek (15-54) ženy 38
  • Produktívny vek (15-59) muži 49
  • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 36
  • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 0
Infraštruktúra
  • Predajňa potravinárskeho tovaru
  • Rozvodná sieť plynu
  • Rozvodná sieť elektriny
  • Zber triedeného odpadu