V Ý Z V A
Mesto Prešov na základe ustanovenia § 14 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), touto cestou upozorňuje vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov na výskyt inváznych druhov rastlín a povinnosť ich odstraňovania zo svojho pozemku v zmysle § 3 ods. 2 zákona.
Vlastník alebo správca pozemku sú povinní za podmienok a spôsobom, ktoré ustanoví ministerstvo vykonávacím predpisom, odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu; ak je pozemok v užívaní inej osoby, ako je vlastník alebo správca pozemku, tieto povinnosti má užívateľ pozemku.
Zoznam inváznych druhov a spôsoby ich odstraňovania sú uvedené na webovej stránke Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky presnejšie na: www.invaznedruhy.sopsr.sk
Za nesplnenie povinnosti podľa § 3 zákona sa vlastník, správca a užívateľ pozemku dopúšťa priestupku (§ 20 ods. 1 písm. b) zákona) alebo správneho deliktu (§ 21 ods. 1 písm. b) zákona).
Za priestupok môže inšpekcia alebo okresný úrad uložiť pokutu do 900 eur. Za správny delikt inšpekcia alebo okresný úrad môže uložiť pokutu do 15 000 eur.

Vážení občania 

Dňa 27.3.2023 od 11:00 h. do 13:30 h.

je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v našej obci.

VSD, a.s. Vás týmto  žiada o pochopenie.