Poľnohospodárske družstvo „Šarišan“ Svinia oznamuje vlastníkom pôdy, ktorí majú
uzatvorenú nájomnú zmluvu na pôdu a majú záujem o výplatu nájomného vo forme
naturálií, že takáto možnosť bude v dňoch 29. Augusta a 30. Augusta, t.j. v utorok
a streda v čase od 8:00 do 17:00 hod. na hospodárskom dvore Svinia.
Výdaj naturálií sa uskutoční iba v prípade priaznivého počasia. V prípade výberu
naturálií za rodinných príslušníkov je potrebné doložiť splnomocnenie.

Pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci

Okliesnenia a odstránenia stromov

v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením

Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať porasty v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bez lesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.

V prípade, že porasty prerastú výšku 3 m, je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich okliesnenie prípadne odstránenie.

Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.