Vážení občania,

zákon č. 343/2012 Z. z. o odpadoch obci ukladá od 1.1.2013 zaviesť systém triedenia biologicky rozložiteľného odpadu.
V zákone je tiež stanovená aj výnimka, kedy sa osobitný systém nemusí zaviesť. Jednou z výnimiek je, ak obec preukáže, že minimálne 50% obyvateľov kompostuje vlastný odpad vo svojich domácich kompostoviskách. Zaviesť osobitný systém zberu a likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu v obci považujeme za zbytočné, neefektívne a v konečnom dôsledku aj drahé, nakoľko by sa náklady na jeho zavedenie museli premietnuť do zvýšenia miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Naopak, domáce kompostovanie považujeme v podmienkach obce Lažany za prirodzené.
Čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu z domácností Vám bude doručené do Vašich domácností a je aj zverejnené na web stránke  Obce Lažany.
Toto čestné vyhlásenie je potrebné vyplniť a podpísať zástupcom každej domácností t. j. buď vlastníkom rodinného domu , prípadne nájomcom alebo obyvateľom rodinného domu a vhodiť do schránky na obecnom úrade v našej obci.

Týmto chceme vyjsť občanom v ústrety a zabrániť ďalšiemu zvyšovaniu poplatku za komunálny odpad.
Kompostovaním tak pomôžeme sebe aj životnému prostrediu

Vážení občania,
testovanie obyvateľstva na prítomnosť vírusového ochorenia Covid-19 v rámci celoslovenskej akcie
„Zachráňme spolu životy“
sa v obci Lažany uskutoční
v nedeľu 24. januára 2021 v čase od 08:00 do 18:00 hod. 
(prestávka 12:00-13:00) v priestoroch obecného úradu. 
Testovanie nie je vekovo obmedzené, ale je odporúčané ho absolvovať obyvateľom od 15 do 65 rokov. 
Obyvateľom obce v tomto vekovom intervale budú do poštových schránok doručené oznámenia o priradenom čase, kedy sa na testovanie dostaviť a ďalšie pokyny.