Vážení občania a návštevníci obce,

v prípade  zaregistrovania pohybu medveďa hnedého na obci alebo v blízkosti vašich obydlí po prípade v lesných porastoch, Vás týmto  žiadam aby ste bezodkladne telefonovali na telefónne číslo:

0905 434 154 – Nazarej Peter

Zároveň je potrebné vyhotoviť aj fotku/ky o pohybe medveďa a zaslať mms správou na vyššie uvedené číslo.

Vážení občania

oznamujem Vám aj návštevníkom obce, že je zaregistrovaný pohyb medveďa hnedého v katastrálnom území obce Lažany, mimo obývaného územia, konkrétne v lokalite

„Stavenec – Úboč – Lažanské pastvisko“.

Zároveň nie je vylúčený výskyt a pohyb medveďa i v iných lokalitách.

Informujem preto Vás i verejnosť, že v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia je preto nevyhnutné zvýšiť ostražitosť v lesnom poraste a minimalizovať tak možnosť stretu s medveďom!